Úvodní strana Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou, platia pre nákup v internetovom obchode www.kovonastroje.cz. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu Kovonástroje s.r.o., so sídlom v Bohuslaviciach pri Zlíne, č.p. 205, IČO (05967473), C 99255 vedená na Krajskom súde v Brne

Výška poštovného
 je uvedená v sekcii "Dodacie a platobné podmienky" (v pätičke nášho eshopu).

Objednávka
Zákazník je o svojej objednávke informovaný e-mailom ihneď po jej uskutočnení.
 
Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len „obč.z.“), zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa a ďalej predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikateľom.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadia nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými zákonom č. 513/1993 Zb. (ďalej len „obch. z.“) a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že mal možnosť sa zoznámiť s týmito verejne prístupnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený na hornej lište úvodnej stránky a tiež v 4. kroku pred odoslaním objednávky, a má možnosť sa s nimi zoznámiť, prípadne o ne môže požiadať na e-maile alebo tel. čísle, ktoré sú uvedené v sekcii "Kontakt".
Uzavretie kúpnej zmluvy:

Vystavený tovar v tomto e-shope je považovaný za výzvu na podanie ponuky kupujúcim, objednávka zo strany kupujúceho je potom považovaná za ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. K uzavretiu kúpnej zmluvy (akceptácii predávajúcim) dochádza vo chvíli, keď zákazník uhradí kúpnu cenu, teda uhradením zaslanej zálohovej faktúry alebo uhradením dobierky. Uhradenie tovaru zákazníkom bez podkladu (zálohovej faktúry) neznamená akceptáciu objednávky predajcom, ani nevedie k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
Kupujúci týmto uhradením súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Uzavretá zmluva a poskytnuté osobné údaje sú predávajúcim archivované za účelom úspešného splnenia zmluvy a tieto dáta nie sú prístupné tretím nezúčastneným stranám s výnimkou prepravcu (Slovenská pošta, PPL, DPD a pod.). Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Info pre zákazníkov :
Je možné, že tovar, ktorý objednáte sa medzitým predá priamo na predajni, prípadne je už fakturovaný na zálohovej faktúre iného zákazníka - v tomto prípade budete informovaní ihneď po prijatí objednávky našimi pracovníkmi. Ďakujeme za pochopenie.

Zmena cien a tlačové chyby vyhradené. V prípade zmeny ceny produktu budete informovaní telefonicky alebo e-mailom našimi pracovníkmi.

Možnosti objednávky
 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• Prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“)
• Elektronickou poštou (e-mailom)
• Osobne
• Telefonicky
 Predávajúci sa zaväzuje informovať riadne kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku. Ak je to nevyhnutné s ohľadom na povahu výrobku, zaisťuje predávajúci potrebné informácie v zrozumiteľnom písomnom návode priloženom k ​​výrobku.
 
Povinnosti kupujúceho
 
Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke nevyhnutné údaje potrebné na úspešné splnenie objednávky, tj:
• meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho,
• IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platiteľ DPH,
• kód a názov tovaru podľa cenníka,
• spôsob odobratia a dopravy,
• dodacia adresa (ak je iná ako adresa bydliska),
• všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité.
Poskytnutím týchto údajov kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely vybavenia objednávky a úkonov s týmto spojených (fakturácia, expedícia...) - v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. Tieto osobné údaje nebudú odovzdané nezúčastneným tretím stranám s výnimkou prepravcu (Slovenská pošta, PPL, DPD...).
 
Každá prijatá objednávka v tomto e-shope je záväzná zo strany kupujúceho.
Storno objednávky je možné do 24 hodín od učinenia objednávky. A to e-mailom (objednávky@kovonastroje.cz) alebo telefonicky (+420 602716471). Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie zákazníka.
 V prípade, že nakupujúci vo vyššie uvedenej lehote zrušil objednávku, ale už nejakým spôsobom poukázal finančný obnos na účet predávajúceho (napr. prevodom z účtu), je predávajúci povinný túto čiastku vrátiť. Pokiaľ bude chcieť nakupujúci stornovať svoju objednávku neskôr, bude tak urobené iba po vzájomnej dohode.

Odmietnutie, nevyzdvihnutie zásielky kupujúcim
Pokiaľ zákazník riadne odoslanú zásielku odmietne prevziať alebo ju neprevezme od prepravcu v odbernej lehote bez toho, aby objednávku v lehote 24 hodín od jej učinenia zrušil, má predajca právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na prepravu kupujúcim.
Tieto náklady zodpovedajú výške nákladov v závislosti od zvoleného spôsobu prepravy pri objednávke. Kupujúci je povinný požadovanú čiastku uhradiť na účet predávajúceho do 7 dní od obdržania výzvy na jej úhradu.

V prípade, že aj napriek nevyzdvihnutiu zásielky má kupujúci záujem na opätovnom zaslaní, bude zásielka znova odoslaná, ale až po úhrade nákladov za neprijatú/nevyzdvihnutú zásielku.
 
Odstúpenie od zmluvy
V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením §1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom. V rámci rýchleho vybavenia si ale dovoľujeme požiadať o e-mailový kontakt na objednavky@kovonastroje.cz a následne sa dohodneme na ďalšom postupe. Pri odstúpení od zmluvy prosím uveďte všetky potrebné informácie, aby sme mohli identifikovať zákazníka a konkrétny tovar (najlepšie podľa čísla objednávky alebo faktúry).
V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený odstúpenie od Zmluvy. Čiastka však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite alebo než preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.
Zodpovedáte Nám škodu v prípadoch, keď bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.
My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru). Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu
Toto platí iba u spotrebiteľov, v prípade podnikateľov môžete požadovať, aby Vám bolo vrátené.

Záruka
Záruka na tovar je 24 mesiacov pre spotrebiteľov, 12 mesiacov pre firmy a živnostníkov nakupujúcich na IČO.

Reklamácia
V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.1, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (teda Tovar reklamovať), a to najlepšie zaslaním e-mailu na objednavky@kovonastroje .sk , listom, prípadne osobne na predajni na adrese Masarykova 1107, 763 02 Zlín – Malenovice
V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia.
1) Ak je chybné plnenie podstatným porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:
 • • a) na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru;
 • • b) na odstránenie vady opravou Tovaru;
 • • c) na primeranú zľavu z Ceny;
 • • d) na odstúpenie od Zmluvy.
V prípade, že zvolíte vyriešenie podľa bodov a) alebo b) a My vadu takto neodstránime v primeranej lehote, ktorú sme uviedli, alebo Vám oznámime, že týmto spôsobom vadu neodstránime vôbec, máte práva podľa bodov c) ad), aj keď ste ich v rámci reklamácie pôvodne nepožadovali. Zároveň pokiaľ si zvolíte odstránenie vady opravou Tovaru a My zistíme, že je vada neopraviteľná, oznámime Vám to a môžete si zvoliť iný spôsob odstránenia vady.
2) Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:
 • • a) na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru;
 • • b) na odstránenie vady opravou Tovaru;
 • • c) na primeranú zľavu z Ceny.
Pokiaľ však vadu neodstránime včas alebo odmietneme vadu odstrániť, vzniká Vám právo od Zmluvy odstúpiť. Odstúpiť môžete aj v prípade, keď nemôžete Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vád po oprave Tovaru alebo pri väčšom počte vád Tovaru.
3) V prípade podstatného i nepodstatného porušenia nemôžete odstúpiť od Zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôžete vrátiť Tovar v stave, v akom ste ho obdržali. To ale neplatí v nasledujúcich prípadoch:
 • • a) ak došlo k zmene stavu Tovaru v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady;
 • • b) ak bol Tovar použitý ešte pred objavením vady;
 • • c) ak nebola nemožnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave spôsobená Vaším konaním alebo Vaším opomenutím,
 • • d) ak došlo z Vašej strany pred objavením vady na predaj, spotrebovanie alebo pozmenenie Tovaru pri obvyklom použití; pokiaľ k tomu však došlo len čiastočne, je Vašou povinnosťou tú časť Tovaru, ktorú vrátiť je možné av takom prípade Vám nebude vrátená časť Cien zodpovedajúca Vášmu prospechu z použitia časti Tovaru.
4) Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej obdržania. Lehota môže byť po našej vzájomnej dohode predĺžená. Pokiaľ lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy.
5) O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom, telefonicky alebo osobne. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.
6) V prípade, že ste podnikateľ, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
7) V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
8) Ustanovenia ohľadom práva z vád sa nepoužijú v prípade:
• a) Tovar, ktorý je predávaný za nižšiu Cenu, na vadu, pre ktorú bola nižšia Cena dohodnutá;
• b) opotrebenie Tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním;
• c) použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal, keď ste ho prevzali;
• d) kedy to vyplýva z povahy Tovaru.

RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI
 
Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@kovonastroje.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.
Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Záverečné ustanovenia
 Platné obchodné podmienky sú k dispozícii pri osobnom odbere a na internetových stránkach a každý kupujúci má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy s v súvislosti so zmenou na trhu tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
Obchodné podmienky v tomto znení nadobúdajú platnosť 17.4. 2019 av plnom rozsahu ruší skoršie obchodné podmienky.