Úvodní strana Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť Kovonástroje s.r.o., IČO 05967473, so sídlom Bohuslavice u Zlína 205, 763 51 Bohuslavice u Zlína (ďalej len: "prevádzkovateľ").
2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Masarykova 1107, 763 02 Zlín - Malenovice
e-mail: fakturace@kovonastroje.cz
telefón: +420 724922841

3.    Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac konkrétnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ vymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú: Veronika Sedláková Čejková, tel. +420 724922841, e-mail: fakturace@kovonastroje.cz

II.
Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.
Právny základ a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov je
- plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

2. Účelom spracúvania osobných údajov je
- na vybavenie vašej objednávky a na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
- zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.
3.    Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV.
Obdobie uchovávania údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
2.    Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
- podieľajúcich sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb podľa zmluvy,
- poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
- poskytovanie marketingových služieb.
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.

VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
- Právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
- právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
- Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
- právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
- právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
2.    Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej podobe, najmä bezpečné prístupové heslá, bezpečné vykonávanie záloh.
3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby poverené prevádzkovateľom.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke alebo vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 7.3.2022.